Bractwo Męki Pańskiej

11 kwietnia 1997 roku ks. dr hab. Roman Harmaciński zwrócił się do ks. bp Adama Dyczkowskiego z prośbą o erygowanie przy naszej parafii Bractwa Męki Pańskiej. Powstanie Bractwa miało przyczyniać się do ożywienia nabożeństw pasyjnych i wzrostu życia religijnego parafian. Cele i prawa Bractwa zostały określone w Statucie.

Ksiądz Biskup doceniając wysiłki i starania ks. Proboszcza wydał w dniu 3 maja 1997 roku Dekret erygujący Bractwo Męki Pańskiej i zatwierdził przedstawiony Statut. Jednocześnie podkreślił, by nowo powstałe Bractwo odgrywało doniosłą rolę w życiu społeczności parafialnej, przyczyniając się do jej wzrostu duchowego. Rektorem Bractwa, czyli osobą sprawującą opiekę duszpasterską, został mianowany ks. dr hab. R. Harmaciński.

Podczas uroczystości erygowania Bractwa Męki Pańskiej w dniu 18 maja 1997 r. ks. Biskup powiedział, że członkowie Bractwa mają słowem i przykładem rozwijać w swoim otoczeniu kult Męki Pańskiej. Ma to być ich główne zadanie, które będą starali się realizować. Erygowanie Bractwa w parafii związane było z instalacją w naszej świątyni, w marcu tego samego roku, relikwii św. Weroniki Giuliani.

Członkowie Bractwa poprzez rozwijanie i rozważanie Męki Pańskiej mają dążyć do rozwoju życia wewnętrznego i wypełnienia woli Bożej w każdej sytuacji życia. Powinni bronić godności człowieka i stawać w obronie życia ludzkiego, od chwili jego poczęcia aż do naturalnej śmierci. Kiedy istnieje taka potrzeba, to nieść pomoc rodzinom znajdującym się w trudnościach moralnych i materialnych. Wspomagać i wspierać Kościół. by wychowanie dzieci i młodzieży oparte było na zasadach moralności chrześcijańskiej, jak również wprowadzać w życie Społeczną Naukę Kościoła i wprowadzania jej w życie w miejscach pracy. Mają oni obowiązek otaczać szczególną opieką miejsce kultu św. Weroniki i w każdy piątek rozważać mękę Pańską, poprzez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych. Członkiem Bractwa może zostać każdy katolik, który cieszy się dobrą opinią i żyje według zasad wiary. Zewnętrznym znakiem przynależności do Bractwa Męki Pańskiej jest noszenie fioletowej togi z bordową peleryną oraz okrągłego nakrycia głowy. Dopełnieniem stroju jest dystynktorium, na którym widnieje wizerunek Pana Jezusa na tle krzyża jerozolimskiego oraz pierścień z wizerunkiem św. Weroniki.